Menu
Your Cart

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ОБУВКИ www.nimar.bg

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ОБУВКИ www.nimar.bg

 

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия от  www.nimar.bg, както и че сте прочели и сте съгласни и с правилата и условията посочени в секциите "За нас/Доставка/Гаранция/рекламация"

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "НИМАР 2018 ЕООД (наричан по-долу  или ТЪРГОВЕЦ) www.nimar.bg от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия (наричано по-долу за краткост Потребител или Клиент) на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн  www.nimar.bg  и поддомейните му (наричани за краткост Сайт или Страница), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от НИМАР 2018 ЕООД (наричани за краткост Услуги).при подаване на поръчка. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

 

Тези общи условия обвързват всички потребители, които използват сайта  www.nimar.bg С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на  www.nimar.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

"НИМАР 2018 ЕООД „ е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр.Карлово улица П.Р.Славейков 27 А; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 205406996. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG205406996.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.nimar.bg . Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.nimar.bg  (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.nimar.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

 

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.nimar.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

 

4. След кликане на бутона "Поръчай" потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "Кошница". Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката на посочения телефонен номер и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката, Потребителят влиза в договорни отношения с  НИМАР 2018 ЕООД , касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;

 

 5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случаите посочени в секцията  "За нас/Доставка/Гаранция/Рекламация", както и по собствена преценка поради други обстоятелства непосочени в Общи условия. При липса на складова наличност от заявената стока или по други причини, в следствие на които поръчката не може да бъде изпълнена, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента чрез телефонно обаждане до посочения от Клиента телефонен номер, в рамките на сроковете посочени в секцията   "За нас/Доставка/Гаранция/Рекламация". В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 

 

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

 

II. ДОСТАВКА

 

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

 

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

 

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

 

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

 

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката и същият предлага гаранция за нея. Гаранционните условия за тези стоки са описани в графата "За нас/Гаранция/Рекламации" и/или в придружаващия стоката гаранционен документ(касова бележка).

 

IV. ЦЕНИ

 

9. Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране до Клиента. Допълнителни условия и информация за цените и плащането са посочени в секцията "За нас/Доставка".

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.nimar.bg

 

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

 

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

 

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.nimar.bg

 

14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

 

  • * да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • * да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • * да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • * да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.nimar.bg услуги;
  • * да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • * да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • * да не извършва злоумишлени действия;
  • * да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.nimar.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

15. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

 

16. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.nimar.bg

 

17. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.nimar.bg

 

17а. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока както посочено в секцията "Доставка ".

 

18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

 

19 ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

 

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния имейл адрес:polq77477@abv.bg ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

 

21. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

 

22. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ПАРТНЬОРИ И ПАРТЬОРСКИ ПРОДУКТИ

 

На страницата на www.nimar.bg могат да бъдат предлагани и партньорски продукти, стоки и услуги, предлагани и доставяни директно от партьорски фирми/дружества. На страницата на всеки партньорски продукт, стока или услуга, предлагани от друго дружество - ще бъде ясно обозначено името на дружеството предлагащо своите продукти, стоки или услуги чрез страницата на www.nimar.bg Изложените текст и снимки свързани с тези продукти, в някои случаи биват предоставени директно от партньора и www.nimar.bg не носи отговорност за съдържанието и собствеността върху тях. Доставката и продажбата на партньорските продукти, стоки и услуги биват извършвани директно от посочения партньор.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

23. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

23а. Купувачът се съгласява и разрешава на www.nimar.bg да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, когато това е необходимо за обработката на поръчките и изпращането/доставянето на заявените/поръчаните продукти от клиента. Такива дружества са: Партньори на www.nimar.bg предлагащи стоки и услуги на страницата на www.nimar.bg , доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги или други услуги, предоставяни от дружества, с които www.nimar.bg може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или от партньорите му Стоки и Услуги.

 

23б. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите посочени в настоящите Общи Условия или когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

IX. ОТКАЗ ОТ СТОКАТА 24. Потребителят има право, съгласно чл. 50, ал.2 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 дни считано от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай www.nimar.bg ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката. 25. Потребителят е длъжен да съхранява получените от www.nimar.bg стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани  без да е нарушена целостта на опаковката и придружени с касова бележка. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия. При връщане на закупена стока по желание на клиента с куриер, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи за куриер са за сметка на клиента и не се възстановяват.

 

X. ИЗМЕНЕНИЯ

 

26. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от ТЪРГОВЕЦА , като същият не се задължава изрично да информира потребителя/клиента. Потребителят/клиента е длъжен да се запознава с актуалните условия на ТЪРГОВЕЦА при всяка поръчка или използване на Сайта. В случай, че Потребителя не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

XI. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

27. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.nimar.bg  на своя компютър.

 

28. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

 

29. Интернет магазина www.nimar.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

 

30. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд п